• جمع آوری نمونه جهت تشخیص لپتوسپیروز

    جمع آوری نمونه جهت تشخیص لپتوسپیروز

    نمونه‌های مختلفی جهت آزمایش‌های باکتری‌شناسی، بافت‌شناسی، سرم‌شناسی و همچنین نمونه‌هایی از جنین سقط شده باید جمع‌آوری گردد.

  • روش های آزمایشگاهی تشخیص لپتوسپیروز

    روش‌های آزمایشگاهی تشخیص لپتوسپیروز

    جهت تعیین میزان شیوع لپتوسپیروز در یک دامپروری لازم است از 15 تا 20 درصد دام‌ها (از سنین مختلف) نمونه‌های خون اخذ و به آزمایشگاه لپتوسپیروز ارسال گردد.

عناوین اصلی