• اسب نژاد پروین پاسو (Peruvian paso)

    اسب نژاد پروین پاسو

    پاسو به معنی قدم است و منشا اسب نژاد پروین پاسو (Peruvian paso)، اسب‌های بارب و اندلسی است و توسط اسپانیایی‌ها به آمریکای جنوبی آورده شده است.

عناوین اصلی