• زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride

    گزیلازین هیدرو کلراید

    داروی زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride به صورت پودر سفید رنگ است که برای بیهوش کردن جانوران اهلی بیشتر استفاده می‌شود (اسب، گاو، گوزن و در کشور ما بیشتر برای کل و بز استفاده می‌گردد).

عناوین اصلی