• مشخصات زمین مناسب جهت احداث گاوداری

    مشخصات زمین مناسب جهت احداث گاوداری

    زمینی که جهت احداث ساختمان‌ها و تأسیسات گاوداری، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می‌شود، می‌تواند به یکی از شکل‌های زیر باشد:

عناوین اصلی