ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Narragansett Turkey

بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey)

بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey) ۱۳۹۷/۷/۳۰ 10:05:20 AM

از نظر تاریخی منشاء بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey)، نیوانگلند بوده متعلق به منطقه نارانگنست هست. کیفیت تولید گوشت و تخم در این نژاد خوب است.

عناوین اصلی