• بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey)

    بوقلمون هلندی سفید

    بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey) در کشور هلند پرورش و نژاد آن‌ها گسترش یافته است. نژاد بوقلمون‌های واقعی هلندی سفید روزبه روز کمیاب‌تر می‌شود. بنابراین اقدامات حمایتی جهت حفاظت آن‌ها باید صورت گیرد.

عناوین اصلی