• اصول نگهداری از گربه (بخش سوم)

    آموزش‌ و تربیت گربه خانگی

    گربه‌ ماده‌ 2 بار در سال‌ می‌تواند زایمان‌ کند حالت‌ فحلی‌ او در هر فصل‌ چندین‌ بار تکرار شده‌ تا جفت‌گیری‌ انجام‌شود. در زمان‌ فحلی‌ گربه‌ ماده‌ بیقرار بوده‌ و پر سرو صدا می‌شود.

  • چگونه گربه مضطربی که از غریبه ها می ترسد را آرام کنیم

    چگونه گربه مضطربی را که از غریبه ها می ترسد آرام کنیم

    اگر گربه‌ها در طول دوره اجتماعی شدن (سنین 3 تا 9 هفتگی) به افراد مختلف معرفی نشوند، در سنین بزرگسالی ترس بیشتری از غریبه‌ها خواهند داشت.

عناوین اصلی