• اسب نژاد شایر (Shire horse)

    اسب نژاد شایر

    اسب نژاد شایر (Shire horse) بزرگترین اسب سنگین وزن انگلستان و نتایج اسب جنگی قرون وسطی معروف به اسب گریت است که بعدها نام انگلیش بلک به آن داده شد.

عناوین اصلی