• سگ کرلی کتد رتریور (Curly Coated Retriever)

    سگ کرلی کتد رتریور

    سگ رتریور موفرفری یا کرلی کتد رتریور (Curly Coated Retriever) سگی است بزرگ جثه، سرسخت با پوشش خارجی موجدار. باوفا، مشتاق برای خشنود نمودن صاحبش،‌ مقرور و با اعتماد بنفس است.

عناوین اصلی