• روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند (بخش سوم)

    تخمک ریزی میش ها

    روش‌های طبیعی تخمک‌ریزی مستلزم دست‌کاری در بعضی از عوامل محیطی است که روی تولید اثر می‌گذارند. استفاده از اثر دام نر و تغذیه هر دو بر پایه کارهای مزرعه‌ای، آزمایش شده‌است.

عناوین اصلی