• دام و طیور

  سندرم افت تولید تخم مرغ EDS و تاثیرات آن بر اقتصاد پرورش طیور

  سندرم افت تولید تخم مرغ

  سندرم افت تولید تخم مرغ (Egg Drop Syndrome) یک بیماری است که بر اثر ویروس آدنوویروس (adenovirus) بر مرغان تخم‌گذار تاثیر می‌گذارد که با کاهش تولید تخم‌مرغ یا عدم رسیدن به اوج تخمگذاری نمایان می‌شود.

 • Infectious Bronchitis

  معرفی تصویری بیماری برونشیت عفونی طیور

  معرفی تصویری بیماری برونشیت عفونی طیور

  برونشیت عفونی طیور (Infectious Bronchitis) نوعی بیماری تنفسی است که علاوه بر سیستم تنفسی پرنده برروی کلیه‌ها و اوویداکت تاثیر گذاشته و باعث کاهش تولیدات خواهد شد.

 • ویروس های نفروپاتوژنیک برونشیت عفونی پرندگان

  ویروس های نفروپاتوژنیک برونشیت عفونی پرندگان

  برونشیت عفونی پرندگان عامل اصلی زیان اقتصادی صنعت طیور است. این بیماری که در بسیاری از نقاط دنیا شناخته شده است به‌صورت اولیه برروی سیستم تنفسی ماكیان به خصوص ماكیان جوان اثرگذار است.

 • رویارویی با برونشیت طیور

  رویارویی با برونشیت طيور

  برونشیت عفونی گرفتاری روزافزون مرغداری‌ها است. لذا آگاه بودن از سویه‌هائی که پیرامون مرغداری به‌سر می‌برند اهمیت حیاتی دارد.

 • بهبود تیتردهی واکسن برونشیت در هچری ها

  بهبود تیتردهی واکسن برونشیت در هچری ها

  استفاده از واکسن‌های برونشیت عفونی طیور توأم با سایر مواد افزودنی جهت اسپری توصیه نمی‌شود. نسل جدید با تثبیت‌کننده نه فقط جلوگیری از خیس شدن جوجه‌ها می‌کند بلکه اثربخشی این‌گونه واکسن را نیز بهبود می‌بخشد.

 • واکسن های ویروسی طیور

  واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120

  واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120

  واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 برای ایمن‌سازی فعال اولیه علیه بیماری برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

 • بیماری برونشیت عفونی QX در طیور

  بیماری برونشیت عفونی QX در طیور

  ویروس برونشیت واریته QX یا D388 برای اولین مرتبه در سال ۲۰۰۴ در گله‌های مرغ تخم‌گذار هلند شناسایی شد و پس از آن به سرعت در انگلیس، آلمان، دانمارک و دیگر کشورها گسترش یافت.

 • پیشنهادات درمانی برونشیت عفونی در طیور

  درمان برونشیت عفونی در طیور

  ویروس بیماری برونشیت عفونی به سرعت در میان طیور پخش می‌شود. پرندگان مستعد به بیماری اگر در اتاقی با پرندگان بیمار نگهداری شوند پس از 24 ساعت علائم بیماری را از خود بروز می‌کنند.

 • برونشیت عفونی و تاثیر آن بر تولید و کیفیت تخم مرغ

  برونشیت عفونی کیفیت تخم‌مرغ

  در پرندگان مبتلا با تعداد آنتی‌بادی‌های بسیار تنها تظاهر بیماری تاثیرات خفیف تا شدید بر پوسته تخم‌مرغ و محتویات درون آن بدون تاثیر برروند کلی تولید تخم‌مرغ خواهد بود.

 • بیماری برونشیت عفونی در طیور

  برونشیت عفونی در طیور

  برونشیت عفونی مزمن (infectious Bronchitis) به دنبال نوعی التهاب در مجاری هوایی بزرگ (برونش‌ها) و کوچک و اپیتلیوم آلوئول‌های ریوی ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی