• انگل لرنه آ (Lernaea or Anchor Worm)

    انگل لرنه آ در ماهی

    در لرنه آی بالغ ماده، تخم‌های رسیده در کیسه تخمدان شکل گرفته و طی دو دوره رهاسازی تخم‌ها (به فاصله 24 ساعت) حدود 700 نوزاد (نائوپلی) آزاد می‌شود.

عناوین اصلی