• انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی

    انگل تریپا نوزما در ماهی

    انگل تریپانوزوما سرده‌ای شاخص از‌trypanosome ها است. گونه‌های مختلفی از این سرده وجود دارد که مهره‌داران متفاوتی از جمله انسان را آلوده می‌کند.

عناوین اصلی