ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) ۱۳۹۶/۴/۷ 9:18:03 AM

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) مخصوص زنبورهای بالغ می‌باشد. عامل آن، باکتری سودوموناس آپی سپتیک می‌باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است.

عناوین اصلی