• بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

    سپتی سمی در زنبورعسل

    بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) مخصوص زنبورهای بالغ می‌باشد. عامل آن، باکتری سودوموناس آپی سپتیک می‌باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است.

عناوین اصلی