• سگ بردر تریر (Border Terrier)

    سگ بردر تریر

    سگ بردر تریر (Border Terrier) سگی است کوچک با پوشش خارجی زبر، سیمی مانند و مضاعف. سرزنده و شاداب است و بسیار مهربان با کودکان. استعداد زیادی در آمومختن مطالب دارد.

عناوین اصلی