• گوسفند عربی

    گوسفند آواسی

    گوسفند نژاد عربی از نظر پراکندگی، بومی حاشیه غربی و جنوبی منطقه خوزستان است. برخی از محققین عقیده دارند گوسفند آواسی در حقیقت همان گوسفند اهوازی یا عربی می‌باشد.

عناوین اصلی