• ماهی سیکلید جولی (Julie Cichlid)

    سیکلید جولی

    ماهی سیکلید جولی از جمله ماهیان دریاچه‌ی تانگانیکا در جنوب آفریقا است. این ماهی مانند سایر گونه‌های سیکلید ماهی‌ای مهاجم است و توصیه می‌شود که با سایر سیکلیدهای دریاچه‌ی تانگانیکا نگهداری شود.

عناوین اصلی