• راهنمای پرورش کرم ابریشم

    نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم و تولید فرآورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیتهای جانبی است که درکنار فعالیتهای اصلی کشاورزان هرمنطقه می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و بکارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاً مناسبی را برای روستانشینان فراهم نماید.

عناوین اصلی