تومور مست سل mastcell سگ

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سگ ماده ژرمن شفرد 12 ساله با علائم سرفه و استفراغ به مدت 2 ماه به بخش داخلی بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مراجعه نمود. پس از معاینات بالینی، با شک به برونشیت مزمن جهت بررسی قفسه سینه به بخش رادیولوژی ارجاع داده شد.

در رادیوگراف‌های تهیه شده، یک توده در قسمت پشتی نای دیده شد.

با توجه به موقعیت توده، توصیه شد سونوگرافی و رادیوگرافی با ماده حاجب برای بررسی ارتباط آن با مری انجام گردد. در سونوگرافی یک توده با اکوژنسیته غیریکنواخت دیده شد که از آن با هدایت اولتراسوند آسپیراسیون برای سیتولوژی انجام گرفت.

در رادیوگرافی با ماده حاجب، هیچ‌گونه ارتباطی بین توده و مری مشاهده نشد. در گسترش سیتولوژی، سلول‌های بزرگ با هسته‌های چند لوبوله به همراه سلول‌هایی با اندازه متوسط مشاهده شد.

با توجه به شرایط تنفسی سخت حیوان و درخواست صاحب دام، حیوان آسان‌کشی شد. در کالبدگشایی، چسبندگی ریه به دیواره قفسه سینه، بزرگ شدگی غدد لنفاوی به خصوص غدد لنفاوی مدیاستینال و نقاط متاستاز در کبد مشاهده شد.

در نمای میکروسکوپی، تومور مست سل تشخیص داده شد. این تومور از سلول‌های گرد تا چندوجهی با هسته‌های گرد عمدتاً مرکزی و سیتوپلاسم صورتی کم‌رنگ واجد گرانول‌های خاکستری به همراه تجمع محیطی ائوزینوفیل‌ها تشکیل شده است.

منبع: هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران

نویسندگان: علیرضا وجهی، سیدجاوید آل داوود، دکتر توسلی (هیئت علمی‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) - فاطمه نشاط، رزاق رستمی‌، امیر توکلی (دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) - محمد علی قلی پور، سامیه شریف زاد (دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی دامهای کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) - عاطفه صباغ (دستیار تخصصی پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)