• پودر سالینومایسین سدیم ۱۲% (سالی کوکس ۱۲%)

    پودر-سالینومایسین-سدیم

    پودر سالینومایسین سدیم برای کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از آیمریا آسرولينا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا میواتی، آیمریا ماگزيما، آیمریا تنلا و آیمریا برونتی در نیمچه‌های تخم‌گذار حداکثر تا سن ۱۶ هفتگی و در جوجه‌های گوشتی برای تمام دوره پرورش استفاده می‌شود.

عناوین اصلی