• هشت نکته مهم در پرورش گاو و گوسفند

    پرورش گاو و گوسفند

    در حرفه پرورش دام همواره لحظاتی پیش ‌می‌آید که استرس بر محیط چیره ‌می‌شود. برای کنترل شرایط استرس‌زایی که‌ می‌توانیم با مدیریت بر آن‌ها غلبه کنیم چه روش‌هایی وجود دارد؟

  • قضاوت ظاهری و شرایط بدنی گوسفند

    قضاوت ظاهری و شرایط بدنی گوسفند

    انتخاب فنوتیپی گوسفندان برتر بر اساس بررسی و نمره‌دهی به حیوانات صورت گرفته که چگونگی به کارگیری این تکنیک را قضاوت ظاهری یا ارزیابی شرایط بدنی (Body Condition Score (BCS)) گویند.

عناوین اصلی