• انتخاب گوسفند قربانی بر اساس نمره شرایط بدنی

    انتخاب گوسفند قربانی بر اساس نمره بدنی

    یکی از روش‌های مرسوم در گله‌ها برای ارزیابی شرایط بدنی و تعیین سطوح چاقی یا لاغری دام‌ها، بررسی وضعیت ناحیه مهره‌های کمر (بخش پشتی حیوان، حد فاصل بین پشت و کپل دام) می‌باشد.

عناوین اصلی