• آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پرورش گوسفند

    آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پرورش گوسفند

    قبل از پرداختن به اصل موضوع پرورش گوسفند؛ ضروری است که در آغاز با اصطلاحات و مفاهیم پایه و مبانی که از این پس در مباحث پرورش با آن ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، آشنا شویم.

عناوین اصلی