• استفاده از جلبک اسپیرولینا در تغذیه طیور

    استفاده از جلبک اسپیرولینا در تغذیه طیور

    اسپیرولینا (Spirulina platensis) سیانوباکتر فتوسنتز کننده‌ای است که در بسیاری از کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و مناطق معتدله به‌منظور تغذیه انسان و دام به‌صورت تجاری کشت داده شده است.

عناوین اصلی