• پلوروپنومونی واگیر بزها

    پلوروپنومونی واگیر بز‌ها

    مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری پنومونیه عامل پلوروپنومونی واگیر بز‌ها، بیماری خاص بز‌ها است که شدیداً واگیردار و کشنده است. گوسفندان ظاهراً نسبت به عفونت طبیعی با این جرم مقاوم هستند.

عناوین اصلی