• شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی

    شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی

    در مواقعی که سقط‌های پشت‌سرهم و یا مرده‌زایی در گله مشاهده می‌شود، جهت تشخیص آزمایشگاهی می‌توان از نمونه‌هایی چون جفت، ترشحات واژن و بافت‌های جنین‌های سقط شده استفاده کرد.

  • تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

    تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

    بهترین نمونه برای شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی و تشخیص بیماری تب کیو، جفت جنین سقط شده می‌باشد درصورت موجود نبودن جفت می‌توان از نمونه‌های واژنی استفاده نمود.

عناوین اصلی