• اسفنج کاشتنی گوسفندی ESPONJAVET

    اسفنج کاشتنی گوسفندی ESPONJAVET

    با استفاده از اسفنج کاشتنی گوسفندی ESPONJAVET می‌توان شرایطی یکسان ازنظر فعالیت جنسی در تمام حیوانات گله ایجاد کرد.

عناوین اصلی