• شبدر قرمز (Trifolium pratense) در خوراک دام

    شبدر قرمز در خوراک دام

    در حال حاضر شبدر قرمز را در غالب نقاط دنیا بصورت مرتع مصنوعی ۲ - ۳ ساله تنها و یا مخلوط با گندمیان کشت کرده و تمام حیوانات با اشتهای فراوان از آن تغذیه می‌نمایند.

عناوین اصلی