• نوار ضد کنه واروآ

    نوار آپیستان

    آپیستان

    فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوار آپیستان تماس یافته و به ماده موثره فلووالینات آغشته گردد و انگل واروا را ازبین ببرد.

عناوین اصلی