• دزوکلین (dosoclean)

    دزوکلین dosoclean

    دزوکلین (dosoclean) محلولی شوینده و باکتری‌کش با کف مناسب قابل استفاده در کلیه سطوح می‌باشد.

عناوین اصلی