• شناخت و تشخیص علائم فحلی

    شناخت و تشخیص علائم فحلی

    اساس تشخیص علائم فحلی، درک چرخه فحلی گاو است. شناخت و درک تغییرات رفتاری و فیزیولوژیک در زمان چرخه فحلی گاو ضروری می‌باشد.

عناوین اصلی