• تعادل اسید ـ باز در پرندگان

    تعادل اسید ـ باز در پرندگان

    pH طبیعی در پرندگان بین 7/32 تا 7/45 است و به‌نظر می‌رسد همان سیستم بافری که pH خون پستانداران را تنظیم می‌کند، در پرندگان نیز وجود دارد.

عناوین اصلی