• تشخیص مسمومیت برخی از داروها

    تشخیص مسمومیت برخی از داروها

    راه‌های تشخیص مسمومیت توسط برخی از داروها در ادامه آمده است.

  • جستجوی داروها در تشخیص سموم

    جستجوی داروها در تشخیص سموم

    برای تشخیص داروهای مسموم‌کننده ابتدا بایستی نمونه امعا و احشا را به یکی از روش‌های ذکر شده در ابتدای مبحث تحت عمل ترسیب پروتئین قرارداد سپس با کمک حلال‌های آلی و استفاده از PHهای مختلف داروهای اسیدی و خنثی را از محلول‌های آبی اسیدی وداروهای قلیائی را از محلول‌های آبی قلیائی شده استخراج نمود.

عناوین اصلی