• ژن جهش یافته مقاومت داروئی MDR1

    ژن جهش یافته مقاومت داروئی MDR1

    کلمه «جهش» به تغییر کد ژنیتیکی یک حیوان اشاره دارد. عبارت «MDR1 یا جهش مقاومت چند داروئی» به جهش خاصی اشاره دارد که در ژن معروفی بانام ژن MDR1 رخ داده و به نام ژن ABCB1 نیز شناخته می‌شود.

عناوین اصلی