• سگ ویپت موبلند (Longhaired Whippet)

    سگ ویپت مو بلند

    سگ نژاد ویپت مو بلند (Longhaired Whippet) سگی شکاری با اندازه متوسط است که متعلق به گروه سگ‌های (Sighthounds) می‌باشد که با کمک چشمان تیزبینشان شکار می‌کنند.

عناوین اصلی