• تغذیه طیور و ارزیابی کیفیت خوراک های فرموله

    تغذیه طیور و ارزیابی کیفیت خوراک‌های فرموله

    امروزه تحقیق درخصوص پرورش دام و طیور باید توام با کارهای عملی باشد و استاندارد‌ها و کارشناسان دانشگاه بیشتر بر این مساله کار کنند و دامدار را آگاه کنند که اگر غذایی فرموله می‌شود این عمل بر اساس احتیاجات دام است.

عناوین اصلی