• شیوه امتیازدهی پرشدگی شکمبه

    شیوه امتيازدهی پرشدگی شکمبه

    هم‌زمان با پیشرفت دانش معیارها و قوانین مختلفی ایجاد می‌شود که می‌توانند به بشر در ارزیابی ساده ولی کارآمد اتفاقات پیش آمده یاری رساند.

عناوین اصلی