• ترکیبات و خصوصیات تغذیه ای علوفه تاج خروس

    ترکیبات و خصوصیات تغذیه ای علوفه تاج خروس

    بخش عمده جیره غذایی نشخوارکنندگان از علوفه تشکیل می‌شود، تا احتیاجات انرژی و پروتئین را فراهم سازد. یکی از گیاهان علوفه‌ای که جدیدا به عنوان خوراک دام و طیور مطرح گردیده شبه غله‌ای به نام تاج خروس است.

عناوین اصلی