• مرغ نژاد لگهورن (Leghorn)

    مرغ لگهورن

    در ابتدا این پرندگان زیبا، مرغ ایتالیایی نامیده می‌شدند، اما با گذشت سال‌ها به لگهورن (Leghorn) تغییر نام دادند.

عناوین اصلی