• گوسفند نژاد چویوت (Cheviot)

    گوسفند نژاد چویوت

    گوسفند چویوت (Cheviot sheep) نژادی دومنظوره از گوسفندان بومی است که هم گوشت و هم پشم آن ارزشمند می‌باشد.

عناوین اصلی