• کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن)

    کشت مدفوع ، اسپرولاسیون ، هاگ‌دار شدن

    اسپرولاسیون اووسیست یک مرحله تکاملی است که در داخل اووسیست صورت می‌گیرد. در مدفوع تازه دفع شده اووسیست گونه‌های مختلف کوکسیدیا ممکن است شبیه هم باشد.

عناوین اصلی