ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

روش شناورسازی در لوله آزمایش

روش شناورسازی در لوله آزمایش ۱۳۹۹/۳/۴ 10:45:14 AM

روش شناورسازی در لوله آزمایش روش آزمایش ساده و کیفی برای مشخص کردن تخم نماتودها و اووسیست کوکسیدیاها است.

عناوین اصلی