• بیماری مدی (Maedi)

    بیماری مدی

    عامل بیماری مدی (Maedi) لنتی‌ویروس است که ایجاد مشکلات تنفسی یا مدی و اختلالات عصبی یا ویزنا را می‌نماید.

عناوین اصلی