• پاستورلوز سپتیسمیک در بره های شیرخوار

    پاستورلوز سپتیسمیک در بره‌های شیرخوار

    شکل سپتیسمیک پاستورلا Pasteurella (Mannheimia) Septicaemia، توسط M.haemolytica biotype A. و B.trehalosi در بره‌ها از 2 روزگی تا 2 ماهگی و اتفاق می‌افتد و عمدتاً در بره‌های جوان دیده می‌شود که اغلب همراه است با اشکال پنومونیک در سنین بالاتر.

عناوین اصلی