• تومور آنزئوتیک بینی

    تومور آنزئوتیک بینی

    عامل بیماری تومور آنزئوتیک بینی، رترو ویروسی بنام (enzootic nasal tumour virus (ENTV می‌باشد. بیماری با ترشحات بینی همراه بوده و مجرای بینی در اثر تومور مسدود می‌شود.

عناوین اصلی