ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسهال خونی

اسهال خونی (dysentery) بره ها

اسهال خونی (dysentery) بره ها ۱۳۹۹/۱/۱۴ 9:51:37 PM

اسهال خونی (dysentery) بره‌ها توسط توکسین‌های بتا و اپسیلن کلستریدیوم پرفرانژنس تیپ B ایجاد می‌شود. بیماری عمدتاً در بره‌های زیر 2 هفته و بیشتر در 2 تا 3 روزگی دیده می‌شود.

عناوین اصلی