• آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia)

    آنتروتوکسمی در بره ها

    تیپ C و D کلستریدیوم پرفرنژانس ایجاد آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia) می‌نماید. آنتروتوکسمی تیپ D عمدتاً پس از مصرف دانه‌ها و یا تغییر ناگهانی غذا به غذای بهتر صورت می‌گیرد.

عناوین اصلی