• سقط به واسطه گونه های لیستریا (Listeria)

    سقط به‌واسطه گونه‌های لیستریا

    گونه‌های لیستریا (Listeria) بیماری‌های مختلفی ازجمله سپتی‌سمی، آنسفالیت، التهاب شیردان، التهاب روده کور و قولون‌ها و سقط در گوسفند ایجاد می‌کنند.

عناوین اصلی