• پنس پلاک کوبی مدل A (گوسفندی)

    پنس پلاک کوبی مدل A گوسفندی

    پنس مدل A مخصوص پلاک‌های مدل A که پلاک‌های گوش گوسفندی خورشیدی (تنها پلاک با اعداد گود در جهان) هستند، تولید شرکت ایران تورنگ می‌باشد.

عناوین اصلی