• ضریب تبدیل خوراک در پرورش طیور گوشتی (بخش اول)

    ضریب تبدیل خوراک در پرورش طیور گوشتی

    مرغداران باید کاهش هزینه خوراک طیور را به عنوان یک اصل مهم در کار خود قرار دهند. در ادامه مقاله عوامل مؤثر بر ضریب تبدیل خوراک را عنوان کرده و سعی خواهد شد کلیدهای اصلی بهبود ضریب تبدیل خوراک را در اختیار شما قرار دهیم.

  • بهبود ضریب تبدیل در جوجه های گوشتی

    بیشتر پرورش‌دهندگان روشی برای افزایش راندمان جوجه گوشتی دارند. معمولا این روش‌ها در هزینه تولید موثر هستند. چون بخش اصلی هزینه تولید، خوراک می‌باشد؛ تبدیل خوراک گله می‌تواند اهمیت اقتصادی قابل توجهی برای پرورش‌دهنده داشته باشد.

عناوین اصلی